90 Hrs Business Chinese training for Thai Wah Starch PCL

 

90 hours- Business Chinese Course trained for Thai Wah Starch PCL.

    

          บริษัทไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)ที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เปรียบเทียบกับตำรา แผนการสอนและคุณสมบัติของหลายสถาบันการศึกษาภาษาจีนในเดือนพฤษภาคมของ ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งสองเดือนต่อมา ในกรกฎาคม พ.ศ. 2537  ค่อยตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนภาษาจีนหอการค้าไทย-จีนเป็นผู้ฝึกอบรมภาษาจีนให้กับพนักงานของบริษัทและใช้ตำราเรียนชื่อ “บริบทด้วยภาษาจีนไทยในการใช้ชีวิตประจำวันและการสื่อสารใช้ทำงาน”ซึ่งจัดทำขึ้นมาเองของฝ่ายพัฒนาโรงเรียนและวิเทศสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือนี้ใช้เวลา 90 ชั่วโมง งานการเรียนการสอนครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2538โดยผู้เรียนเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาค

泰华淀粉大众有限公司90学时商业中文培训

未分类