Banking Class for KBank’s Forex Center @ Suvarnbhumi Airport

 

 

Our Classes teaching financial Chinese for

Kasikorn Bank’s 160 staffs (22 Groups) from Forex Center @ Suvarnbhumi Airport 

李灵老师中文培训班

       โรงเรียนสอนภาษาจีนหอการค้าไทย-จีนได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็น The Best Foreign Exchange Bank in Thailand โดยให้รับหน้าที่ในการฝึกอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาจีนเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับพนักงาน 160 คน (แบ่งเป็น 22 กลุ่ม) ที่รวมมาจาก 10 กว่าบูธของธนาคารที่ประจำอยู่สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2557 จนถึงวันที่  28  เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

        เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอนเฉพาะทางที่เข้มงวดของฝ่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธนาคารกสิกรไทย อาจารย์ธัญชนก เล่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโรงเรียนและวิเทศสัมพันธ์ของโรงเรียนซึ่งเป็นหัวหน้าควบคุมโครงการฝึกฝนเฉพาะด้านครั้งนี้ ได้เรียบเรียงหลักสูตร 4 บท ในชื่อหนังสือ ”หลักสูตรภาษาจีนเฉพาะด้านการบริการ” ที่สอนภาษาจีนโดยใช้ภาษาไทย อีกทั้งยังช่วยทางธนาคารบันทึกเสียงภาษาจีนและจัดทำหลักสูตรอิเล็กทรอนิคส์ที่มีไทยจีนสองภาษาควบคู่กัน  ให้ผู้เรียนสามารถพกติดตัวไว้เพื่อฟังและอ่านได้สะดวก รวมทั้งยังวางแผนการสอนที่ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น เค้าโครงการสอน การกำหนดเวลาการสอนและวิธีสอบกับผู้เรียนแบบตัวต่อตัว เพื่อให้อาจารย์ประจำแต่ละกลุ่มล้วนทำงานได้อย่างเป็นระเบียบและสอดคล้องกับแผนงาน

李灵老师中文培训班

         อาจารย์ที่ทำหน้าที่การเรียนการสอนในครั้งนี้มีมากกว่าสิบคน ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  ทั้ง 3 ภาษาหรือ 2 ภาษา เป็นผู้ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและเรียนจบปริญญาโทหรือกำลังศึกษาปริญญาโทอยู่ และเป็นผู้มีความชำนาญในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ  อาจารย์แต่ละคนนอกได้วางแผนการสอนและรูปแบบการสอบ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับฝ่ายการจัดการของโรงเรียนโดยการแจ้งรายละเอียดการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละคาบเรียน คะแนนการทดสอบและสรุปผลการเรียนการสอนผ่านระบบติดต่ออิเล็กทรอนิคส์ออนไลน์ เพื่อรายงานผลให้ผู้จัดการโครงการได้ทันที ทำให้ฝ่ายจัดการฝึกอบรมรับรู้สถานการณ์การเรียนของนักเรียนและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนได้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

        หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกอบรม 20 ชั่วโมงแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ สามารถฟัง พูดเนื้อหาในหลักสูตรภาษาจีนเฉพาะทางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้ง 4 บทได้อย่างราบรื่น มีผู้เรียน 96 คน (เท่ากับ 60% ของจำนวนผู้เรียน)ได้สอบผ่านเกณฑ์ (คือ 80%) ดังนั้นจึงได้รับใบรับรองการฝึกอบรมระยะสั้นจากทางโรงเรียน

ภาพถ่ายซ้ายบน อ.ธัญชนก(กลาง)ไปเยี่ยมเยียมที่ ธ.กสิกรไทยสำนักงานใหญ่และคุยแผนงานกับผู้ดูแลโครงการฝึกอบรมภาษาจีนการเงินให้กับพนักงาน160 คนจากศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรกต่างประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ภาพถ่ายขวาบน จุดแลกเปลี่ยนเงินตรกต่างประเทศของ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ธ.กสิกรไทยซึ่งเป็น The Best Foreign Exchange Bank in Thailand

(Above left picture: Teacher is consulting with KBank’s administrative staffs in 12th floor, H.O. KBank how to proceed the quick Chinese training project for the 160 staffs working with Forex Center @ Suvarnabhumi Airport.

Above right picture: The Forex booth @ Airport of Kasikorn Bank, the best Foreign Exchange Bank in Thailand.)

开泰银行中文培训开泰银行中文培训开泰银行中文培训

     63 合格证书96份(Above picture showing that 80% of these students passed 4 exams and obtained the certificate issued by our School.)

The following videos showing that we were testing fianncial Chinese for the student in front of ATM in KBank Forex Center @ Suvarnabhuni Airport which was the actual teaching place of this project:

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

未分类