2nd training CH for Appeal Court 7

ศูนย์ได้จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและประสานงานเบื่องต้น ครั้งที่ 2” ให้กับศาลอุทรณ์ภาค ๗ ณ จังหวัดนครปฐมระหว่าง 1-2 และ5-6 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรศาลอุทรณ์ภาค ๗ รวม 60 คน

ศาลอุทรณ์ภาค 7 ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรในเวลา 8.45 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ของศาล เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมการศึกษานานาชาติ หอการค้าไทย-จีน 6 คนนำโดย ผ.อ.นายกำพล เสรฐภักดีและผู้จัดการ อ. ธัญชนก เล่งจากสาทร ในกรุงเทพไปยังสถาที่จัดพิ๊ที่จังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าร่วมพิธีด้วยกัน

ประธานศาลอุทรณ์ภาค ๗ นายลาชิต ไชยอนงค์ และ เลขานุการศาลอุทรณ์ภาค ๗ นายอภิชา เหลืองเรือง และ ผ.อ. ศูนย์ นายกำพลขึ้นเวทีกล่าวถึงความสำคัญของภาษาจีนในยุคนี้ และกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจและพยายามเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงจะสื่อสารได้กับคนจีนในเวลาที่ไกล้ๆ ได้

พิธิเปิดครั้งนีจบลงด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรในเวลา 9.30น.

อ. ธัญชนก เป็นผู้จัดการดูแลทั้งโครงการรวมออกข้อสอบ อาจารย์ Wu Yunlong จาก ม.ธรรมศาสคร์ เป็นผู้ดำเนินการสอนในครั้งนี้

 

未分类