Trained CH Course for Appeal Court 7

Appeal Court 7 held CH Class opening Ceremony

        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่อากาศจะร้อนแต่ยังคงเย็นอยู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ที่ตั้งอยู่ถนนรัชดาพิเศษและใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินลาดพร้าวกำลังจะจัดพิธีเปิดหลักสูตรสนทนาภาษาจีนให้กับเจ้าหน้าที่ศาล 71 ท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมหลักสูตรที่อยู่ภายใต้แผนการสอนนอกโรงเรียน ฯ

         นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ นายสรศักดิ์ จันเกษม รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๗ นางสาวพวงชมพู โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ รวมกระทั่งผู้พิพากษาอาวุโส อัยการและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประมาณ 80 ท่านได้เข้าร่วมพิธีนี้ด้วย ฝ่ายผู้ให้การฝึกอบรม นายกำพล เสรฐภักดี (廖锡麟) ผ.อ. โรงเรียนสอนภาษาจีนหอการค้าไทย-จีน นางธัญชนก เล่ง (李灵) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโรงเรียนและวิเทศสัมพันธ์ นางภัณฑิลา เลิศเภสัชวิทยา (李慧) ผู้ทีจะดำเนินการสอนและน.ส. สภารัตน์ เริงอารมณ์ (李美珠)  ผู้ช่วยงานบริหารโรงเรียน ก็เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมที่ริเริ่มโดยศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนเพื่ออาชีพการงานของโรงเรียนฯ

         ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรีได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด ท่านได้กล่าวขอบคุณโรงเรียนในการให้บริการแนะแนวแผนการเรียนรู้ภาษาจีนให้แก่เจ้าหน้าที่ของศาลโดยไม่คำนึงถึงค่าตอบแทน นอกจากนี้ ท่านยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาจีนในปัจจุบัน ว่าภาษาจีนเป็นหนึ่งในหกภาษาหลักที่สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นภาษาราชการที่ใช้ในการประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ในขณะเดียวกันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านและเป็นประเทศคู่ค้า สำคัญของประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน จนสามารถกล่าวได้ว่าภาษาจีนมีความเกี่ยวพัน กับคนไทยอย่างใกล้ชิด ท่านจึงสนับสนุนให้บุคลากรของศาล ตุลาการ และข้าราชการ และพนักงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภาษาจีนและสนทนาภาษาจีนแบบง่าย ๆ เช่น ทักษะการออกเสียง การทักทาย การแนะนำตัวและการทำความเข้าใจ การสอบถามและต่าง ๆ  เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในการสื่อสารภาษาจีน เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อปรับปรุงทักษะการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการกับภายนอก จึงทำให้งานราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         ผ. อ. โรงเรียน นายกำพล ก็ได้กล่าวในพิธีนี้ ท่านสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เรียนถือโอกาสนี้ ตั้งใจเรียนรู้ภาษาจีน และหวังว่าพวกเขาจะสามารถเข้าใจและรวบรวมความรู้ภาษาจีนได้มากที่สุดในเวลาอันสั้น และสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการงานและการติดต่อสื่อสารได้ต่อไปในอนาคต

       หลังจากเจ้าภาพและแขกรับเชิญได้ถ่ายรูปร่วมกัน พิธีได้เสร็จสมบูรณ์ในบรรยากาศที่ร่าเริง

       หลังจากเสร็จพิธี อาจารย์ธัญชนกได้มอบข้อสอบ Pre-test ตำรา และวัสดุช่วยการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ให้กับอาจารย์ภัณฑิลา ผู้ที่โรงเรียนส่งมอบให้ดำเนินการสอนภายนอก ให้ทำการทดสอบและเริ่มสอนต่อไป

 

未分类