C14:医院专业中文会话教程

课程C14:医院专业中文会话教程 (中泰文对照)

医院专业中文会话教程

本教程涵盖与医院业务相关的基本内容,共十课,课题包括:接待病人、检查身体、抽血和验血、约见医生、不孕不育、注射(打针)、手术、住院、医疗费结账、取药……适宜于有拼音基础、初学中文的医务人员短期教学医学专业中文会话之用。

  • 教材编制:李灵老师
  • 学时:90小时
  • 收费:10,800铢/90小时(每人)/人
  • 适合对象:有意学会简单中文会话的医务人员

**********************************************************************************

本课程目录: 本地医院10课教程目录  

********************************************************************************** 

医院专业中文会话教程例课:

第三课: 抽血和验血

บทที่ 3  เจาะเลือดและตรวจเลือด

生词  คำศัพท์ใหม่

多媒体配套视频展示 

生词  คำศัพท์ใหม่

1.    抽血(chōuxuè)                                เจาะเลือด

2.    今天(jīntiān)                                วันนี้

3.    (dào)                                    ถึง

4.    那边(nàbiān)                               ทางนั้น/ตรงนั้น/ที่นู่น

5.    (yàn)检验(jiǎnyàn)                         พิสูจน์ / ตรวจ

6.    检查(jiǎnchá)                                ตรวจ

7.    项目(xiàngmù)                                รายการ/โครงการ

8.    (xiān)                                   ก่อน

9.    (hòu)()(hòu)                        หลัง/ภายหลัง/หลังจาก

10.  然后ránhòu                               หลังจากนั้น

11.  最后(zuìhòu)                              สุดท้าย/ในที่สุด

12.  血型(xuèxíng)                              กรุ๊ปเลือด

13.  贫血(pínxuè)                             โรคโลหิตจาง

14.  怀孕(huáiyùn)                             ตั้งครรภ์

15.  明白(míngbái)                              เข้าใจ

16.  看看(kànkan)                             ดูว่า/ดูหน่อย

17.  (zuò)(xià)                             นั่งลง

18.  握紧(wòjǐn)                             จับให้แน่น

19.  拳头(quántóu)                             กำหมัด

20.  毫升(háoshēng)                            มิลลิลิตร

21. (xuè)血液(xuèyè)                      เลือด/โลหิต

22. 小时(xiǎoshí)                             ชั่วโมง

23. 结果(jiéguǒ)                             ออกผล /ผล

24. 报告(bàogào)                             รายงาน

25.  (chū)(lái)                            ออกมา

26.  (tài)(hǎo)                            ดีมาก

27. ()(guò)                             เพียงแต่/แต่ว่า

28. (hái)(méi)                            ยังไม่

29. (yuè)                                เดือน

30. ()()                            ได้/สามารถ

31. (xià)()                             ครั้งหน้า/ถัดไป

课文 บทเรียน

(wáng)(fēn)       :()(hǎo)() (jīn)(tiān) (shì) (lái) (yàn)(xuè) (de)

  หวางเฟิน    สวัสดีคะ  วันนี้ ฉันมาตรวจเลือด

()(shi)         :(hǎo)(de)() (dào) ()(biān) (chōu)(xuè) (ba)

 พยาบาล      โอเคค่ะ  คุณไปเจาะเลือดตรงนั้นนะคะ

(wáng)(fēn)       :(qǐng)(wèn)() ()(yào) (yàn) ()(xiē) (shén)(me) (xiàng)()

 หวางเฟิน    ขอถามหน่อยค่ะ ฉันต้องตรวจรายการอะไรบ้างคะ?

()(shi)       :() (xiān) (yàn)()(xià) (xuè)(xíng)(rán)(hòu)(jiǎn)(yàn) ()(xià) (yǒu)(mei)(yǒu) (pín)(xuè)   zuìhòuyànxià shìshì 怀huáiyùnle

 พยาบาล    คุณต้องตรวจกรุ๊ปเลือดก่อน หลังจากนั้น ตรวจว่ามีโรคโลหิตจางหรือปล่าว ?         สุดท้าย ตรวจว่าคุณตั้งครรภ์หรือไม่ค่ะ

(wáng)(fēn)      :(hǎo)(de)()(míng)(bái)(liǎo)

 หวางเฟิน   โอเคค่ะ  ฉันเข้าใจแล้วค่ะ

(zài) (chōu)(xuè) (chù)) ( ช่วงเจาะเลือด )

()(shi)      :()(hǎo)()(shì)(lái)(chōu)(xuè)(de)(ma)

 พยาบาล    สวัสดีค่ะ คุณมาเจาะเลือดใช่ไหมคะ

(wáng)(fēn)    :(shì)(de)()(yào) (jiǎn)(yàn) ()(xià) (xuè)(xíng)(kàn)(kan) () (yǒu)(mei)(yǒu) (pín)(xuè) ( shìshì 怀huáiyùnle

   หวางเฟิน  ใช่ค่ะ ฉันต้องการตรวจกรุ๊ปเลือดสักหน่อย  ดูว่าฉันมีโรคโลหิตจางกับตั้งครรภ์หรือปล่าวค่ะ

()(shi)     : ()(qǐng)(zuò)(xià)(rán)(hòu)()(jǐn) ()(xià) (quán)(tóu)

 พยาบาล    คุณเชิญนั่งลงค่ะ หลังจากนั้น กำหมัดให้แน่นหน่อยนะคะ

(wáng)(fēn)     :(hǎo)(de)

  หวางเฟิน  โอเคค่ะ

()(shi)       : ()(bāng)()(chōu)(le) 15 (háo)(shēng)(xuè)()()()(xiǎo)(shí)()(hòu)   zàilái kàn yànxuè jiéguǒ ba

 พยาบาล     ฉันช่วยคุณเจาะเลือดแล้ว 15 มิลลิลิตร อีก 1 ชั่วโมงถัดไป คุณค่อยมาดูผลตรวจเลือดนะคะ

(wáng)(fēn)    :   (hǎo)(de)(xiè)(xiè)()

   หวางเฟิน  โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ

()()(xiǎo)(shí)(hòu))(หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง)

(wáng)(fēn)       : ()(hǎo)(qǐng)(wèn)()(de) (yàn)(xuè) (bào)(gào) (chū)(lái) (le)(ma)

   หวางเฟิน    สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยว่า รายงานผลตรวจเลือดของฉันออกมาแล้วหรือยังคะ ?

()(shi)      :(chū)(lái)(le)()(de)(xuè)(xíng)(shì) AB (xíng)()(méi)(yǒu)(pín)(xuè)(tài)(hǎo)(le)  guò xiànzài háiméi 怀huáiyùn

 พยาบาล   ออกมาแล้วค่ะ  กรุ๊ปเลือดของคุณเป็น AB นะคะ  คุณไม่เป็นโรคโลหิตจาง ดีมากเลยค่ะ    เพียงแต่คุณยังไม่ตั้งครรภ์ตอนนี้นะคะ

(wáng)(fēn)    :(xiè)(xiè)() (gào)()() (jiǎn)(yàn) (jié)(guǒ)()(guò)(liǎng)()(yuè)(zài)(lái)(jiǎn)(chá)(ba)

  หวางเฟิน  ขอบคุณนะคะ ที่บอกผลตรวจให้ฉัน  ดิฉันจะมาตรวจอีกทีในอีก 2 เดือนหน้านะคะ

()(shi)      :()()(xià)()(jiàn)

 พยาบาล     ได้ค่ะ  แล้วเจอกันครั้งหน้านะคะ

(wáng)(fēn)     :(zài)(jiàn)

   หวางเฟิน ลาก่อนค่ะ

语法  ไวยกรณ์ 

1.  动词 的肯定式与否定式连同时,表示一种疑问语态。如:

พร้อมคำกริยารูปแบบคำตกลงกับคำปฎิเสธ จะแสดงถึงข้อสงสัยในไวยากรณ์ เช่น

1.1)  (yǒu) + (méi)(yǒu)() (yǒu)(mei)(yǒu) (pín)(xuè)

          มี  +  ไม่มี  →   คุณมีโรคโลหิตจางหรือไม่คะ ?

1.2)  (shì) + ()(shì)() (shì)(bu)(shì) 怀(huái)(yùn)(le)

        ใช่  +  ไม่ใช่  →  คุณตั้งครรภ์แล้วใช่หรือไม่ใช่คะ ?

 

2.    汉语句子里有关时间、地点在句子中的位置。

ในประโยคภาษาจีน ตำแหน่งของเวลาและสถานที่จะอยู่ ตรงกลาง

与泰文句子将时间地点状语放在句尾不同。汉语句子夹带的时间、地点等状语,都放在名词主语和动词谓语之间,不能放在句子后面。如:

          แตกต่างกับภาษาไทยที่นำเอาบทขยายกริยาของเวลาและสถานที่วางไว้ท้ายสุดของประโยค  ในประโยคภาษาจีน  บทขยายกริยาของเวลาและสถานที่ล้วนแต่วางไว้ระหว่างนามประธานและกริยาภาคแสดง ไม่สามารถวางไว้ด้านหลังประโยคได้  เช่น

2.1)() (jīn)(tiān) (shì)(lái) (yàn)(xuè) (de)

2.2)() (dào) ()(biān) (chōu)(xuè) (ba)

2.3)() (xiàn)(zài) (hái)(méi) 怀(huái)(yùn)

2.4)() (guò) (liǎng)()(yuè) (zài)(lái) (jiǎn)(chá) (ba)

练习  แบบฝึกหัด

1.      学员仔细聆听老师朗读下列句子后,选择用“后”、“以后”、“然后”或“最后”等词,填在适当的括号里。

ผู้เรียนฟังอาจารย์อ่านประโยคต่อไปนี้อย่างรอบคอบ แล้วเลือกคำศัพท์ (hòu)”、“()(hòu)”、“(rán)(hòu)”หรือ (zuì)(hòu)กรอกในวงเล็บที่เหมาะสม

 

1.1)() (xiān) (yàn)()(xià) (xuè)(xíng),(     )(jiǎn)(yàn) ()(xià) (yǒu)(mei)(yǒu) (pín)(xuè) (        ),yànxiàshìshì怀huáiyùnle

1.2)()()(xiǎo)(shí)(        ),() (zài)(lái) (kàn) (yàn)(xuè) (jié)(guǒ) (ba)

1.3)()(qǐng)(zuò)(xià),(        ),()(jǐn) ()(xià) (quán)(tóu)

2.   判别下列句子的对错,并将错误之处划线后进行修改。

   ตัดสินถูกหรือผิดกับประโยคต่อไปนี้ ขีดเส้นใต้ที่ผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

例如เช่น :() (jiào) (míng)() (shén)(me)

应修改为ควรแก้เป็น:() (jiào) (shén)(me) (míng)()

  2.1)(zhè)(shì) ()(jiǎn)(biǎo) ()(de)

   ควรแก้เป็น:_________________________________

  2.2)()(shì) 23 () 6 (yuè) 1987 (nián) (chū)(shēng) (de)

  ควรแก้เป็น:________________________________

  2.3)() (xiān)(zài) (shì) 一零一(yīlíngyī) (liàng) 身高(shēngāo)

   ควรแก้เป็น:_________________________________

  2.4)(shēn)() ()(de) (yǒu) (wèn)() (ma)?

  ควรแก้เป็น:__________________________________

2.5)() (chōu)(xuè) (ba) (dào) ()(biān)

  ควรแก้เป็น:___________________________________

2.6)() (zài)(lái) (yàn) ()(xià) (xuè) (ba) (xià)(xīng)()

 ควรแก้เป็น:____________________________________

2.7)() (zài)(lái) (jiǎn)(chá) (ba) (guò)(liǎng)()(yuè)

  ควรแก้เป็น:____________________________________

2.      朗读下列句子,然后翻译成泰文

       จงอ่านประโยดต่อไปนี้แล้วแปลเป็นภาษาไทย

  3.1)() (shì)(lái) (chōu)(xuè) (de) (ma)

 3.2)() (jīn)(tiān) (shì) (lái) (yàn)(xuè) (de)

  3.3)()(yào) (jiǎn)(yàn) ()(xià) (xuè)(xíng)

  3.4)() (dào) ()(biān) (chōu)(xuè) (ba)

  3.5)()()(xiǎo)(shí)()(hòu)() (zài)(lái) (kàn) (yàn)(xuè) (jié)(guǒ) (ba)

  3.6)()(de) (yàn)(xuè) (bào)(gào) (chū)(lái) (le)(ma)

  3.7)() (méi)(yǒu) (pín)(xuè)(tài)(hǎo)(le)

  3.8)()(guò)() (xiàn)(zài) (hái)(méi) 怀(huái)(yùn)

4.学生分成两组,分别充当病人和职员角色进行对话,并交换角色练习。

  ผู้เรียนแบ่งเป็นสองกลุ่มสนทนากันโดยเล่นบทบาทเป็นผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่  แล้วสลับบทบาทกันมาฝึกพูด