C4: Banking/Financial Chinese

 Course C4 “Banking / Financial Chinese” 

  • เอกลักษณ์

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรธุรกิจการเงินการธนาคาร จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษตามดวามต้องการของธนาคารกสิกรไทยมีทั้งหมด 37 บท เนื้อหาประกอบด้วย การฝากถอนเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช็คเดินทาง ชำระค่าสาธารณูปโภค การสมัครบัตรเครดิต การโอนเงินไปต่างประเทศ การเรียกเก็บเงินจากเช็ค การเปิดบัญชีทุกประเภท สมุดบัญชีหาย ฝากเงินสด เช็ค และ ชำระค่าบริการผ่านตู้อัตโนมัติ บัตร ATM ถูกเครื่องยึด สมัครบริการ Cyber Banking และ MAlert บริการตั๋ว B/E กองทุนและประกัน ๆ

แต่ละบทเรียนมีการรวมคำศัพท์ที่สำคัญและศัพท์ยากอยู่ในหมวดหมู่คำศัพท์ใหม่แล้วยังตั้งข้อคิดและคำถามมากมายหลังบทเรียนที่เกี่ยวกับธุรกิจธนาคารไว้ให้ผู้เรียนศึกษาและการตอบ หลักสูตรนี้พูดได้ว่าเป็นหลักสูตรที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการเงินการธนาคารและเป็นหลักสูตรที่หาได้ยากทีเดียว

หลักสูตรจัดโดย    อาจารย์ธัญชนก เล่ง

เวลาเรียน        180-210 ชั่วโมง

ค่าเรียน          4,500 บาท/30 ช.ม. (เทอม)

กลุ่มเป้าหมาย       เจ้าหน้าที่ธนาคารและพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการเงินซึ่งมีพื้นฐานภาษาจีนเทียบเท่ากับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกภาษาจีน

****************************************************************************************

Content of 37 Lessons in the Course C4 “Banking / Financial Chinese” :  银行专属37课目录

***************************************************************************************

The MP3 file below is one of our curriculum Sample teaching Banking Chinese “Drawing from ATM with the card issued by a foreign bank”:

************************************************************************************

One of the financial Lesson

 “Drawing from ATM with the card issued by a foreign bank”:

Staff    :  Good morning / Good afternoon!

พนักงาน:  ทักทายเพื่อกล่าวสวัสดีตอนเช้า / สวัสดีตอนบ่าย

(zhí)(yuán):  (()(zhāo)(hu)(zǎo)(shàng)(hǎo)!/(xià)()(hǎo)

Customer :  Good morning / Good afternoon!

ลูกค้า      :   ทักทายเพื่อกล่าวสวัสดีตอนเช้า / สวัสดีตอนบ่าย

()客  ():     (()(zhāo)(hu)) (zǎo)(shàng)(hǎo)!/(xià)()(hǎo)

Staff       :  How may I help you?

พนักงาน  :  มีอะไรให้เราช่วยไหมคะ / ครับ

(zhí)(yuán):     (yǒu)(shén)(me)()(yào)()(men)(bāng)(máng)(de)(ma)

Customer: I would like to withdraw Thai Baht from ATM.

ลูกค้า      : ฉันต้องการถอนเงินสดจากเครื่องATM

()客 ():     ()(yào)(cóng)(guì)(yuán)()()()(xiàn)(jīn) ((xiàn)(kuǎn))。

Staff       :  Please insert your card.

พนักงาน  :  กรุณาสอดบัตรค่ะ

(zhí)(yuán)    :    (qǐng)(chā)()()(de)()

Staff       :   Enter your PIN.

พนักงาน  :  ใส่รหัสผ่านค่ะ

(zhí)(yuán):       (shū)()()(de)()()

Staff   :     Enter withdrawal amount or select fast cash as shown on ATM screen.

พนักงาน:  ระบุยอดเงินที่ต้องการถอนหรือเลือกจำนวนเงินด่วนที่แสดงบนหน้าจอ

(zhí)(yuán):      (zhù)(míng)()()(yào)()()(de)(jīn)(é)(huò)(zhě)

(xuǎn)()(píng)()(shàng)(xiǎn)(shì)(de)(kuài)()()(kuǎn)(jīn)(é)

Customer:  Ok, thank you for your help.

ลูกค้า      :   ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ

()客   ():        (xiè)(xiè)()(de)(bāng)(máng)

Staff       :  You’re welcome and don’t forget to take your ATM slip.

พนักงาน  :   ยินดีค่ะและอย่าลืมรับสลิป ATMนะคะ

(zhí)(yuán)    :     ()()()(bié)(wàng)(le)(shōu)(xià)()(kuǎn)(shōu)()

Customer:  Thank you, Bye.

ลูกค้า     :   ขอบคุณลาก่อน

()():          (xiè)(xiè)(zài)(jiàn)

未分类